φ(..) ビボ~6 φ(..)

主にAccess、VBAに関する備忘録

Access2000 ページ設定のメモ

ページ設定関連のプロパティ

 • Reports("REPORT_NAME").PrtDevMode
 • Reports("REPORT_NAME").PrtDevNames
 • Reports("REPORT_NAME").PrtMip

プロパティのデータ型

 • Byte型配列
Dim baPrtDevMode()  As Byte
Dim baPrtDevNames()  As Byte
Dim baPrtMip()    As Byte

テーブルのデータ型

 • SQL Server : image型
 • MS Access : OLEオブジェクト型