φ(..) ビボ~6 φ(..)

主にAccess、VBAに関する備忘録

DataAdapter(DataTable)でレコードの更新をするサンプル

    Using cn As New SqlConnection(mConnectionString)
      cn.Open()

      Using cmd As New SqlCommand
        cmd.Connection = cn

        Dim SQL As New StringBuilder

        'INDEX列を含むコマンド文字列でないとダメかも...
        SQL.Append("SELECT * FROM TABLE_A")
        SQL.Append(" WHERE FLG_2 = @PARA1")
        SQL.Append(" ORDER BY FLD_1")

        cmd.CommandText = SQL.ToString

        cmd.Parameters.AddWithValue("@PARA1", 1)
        
        Using ad As New SqlDataAdapter(cmd)

          '****↓必要↓****
          ad.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey
          
          Dim bd As New SqlCommandBuilder(ad)
          '****↑必要↑****

          Dim tb As New DataTable

          Try
            ad.Fill(tb)

            For i As Integer = 0 To tb.Rows.Count - 1
              tb.Rows(i)("FLD_3") = "値"
            Next i

            ad.Update(tb)

          Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message, "エラー")
          End Try

        End Using

      End Using
    End Using

MissingSchemaAction 列挙体 (System.Data)